Algemene Voorwaarden Marskramer Nuenen

  Handelsonderneming Nibbeling V.O.F. (hierna Marskramer Nuenen) wil graag dat winkelen bij ons eenvoudig en duidelijk is.
  Wij begrijpen dan ook dat, indien u bijvoorbeeld toch spijt krijgt van uw aankoop, of een artikel incompleet of beschadigd is bij thuiskomst, u wilt weten waar u aan toe bent.

  Het antwoord op deze en andere vragen, vindt u in deze Algemene Voorwaarden, hierna AV genoemd. Op uw verzoek zal (na opgave van naam, adres en woonplaats) Marskramer Grave u kosteloos een exemplaar toesturen.

Artikel 1 - Algemeen


 • Onder ‘Marskramer Nuenen’ wordt in deze AV verstaan de vennootschap onder firma Handelsonderneming Nibbeling V.O.F., statutair gevestigd en kantoorhoudende te Grave, Nederland. Marskramer Nuenen is ingeschreven in het Handelsregister te Eindhoven, KvK-nummer 16081640.

  De winkel van Marskramer Nuenen is gevestigd op het volgende adres:

  Parkhof 14-18
  5671 EX Nuenen

  Marskramer Nuenen is bereikbaar op maandag van 13.00 tot 18.00 uur, dinsdag tot en met donderdag van 09.30 tot 18.00 uur, vrijdag van 09.30 tot 20.00 uur en zaterdag van 09.30 tot 17.00 uur via onderstaande contactgegevens.

  Tel.nr: +31(0)40 290 64 63
  Fax.nr: +31(0)486 42 14 67
  E-mail: info@marskramernuenen.nl

 • Deze AV zijn van toepassing op u als particuliere consument. Hiermee wordt een afnemer bedoeld die een overeenkomst met Marskramer Nuenen aangaat voor particulier huishoudelijk gebruik en dus niet direct of indirect handelt in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf.

 • Deze AV zijn van toepassing op elke aanbieding, overeenkomst en levering tussen u en Marskramer Nuenen.

 • Marskramer Nuenen geeft bij de ingang van de winkel op het informatiebord aan hoe u voor een aankoop kennis kunt nemen van de AV.

 • Deze AV zijn opgesteld in de wettige Nederlandse taal.

 • Zodra u een aankoop doet, waarbij u (een deel van) de verkoopprijs aan de kassa betaalt, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van de AV.

Artikel 2 - Ons assortiment


 • Marskramer Nuenen heeft het recht om, zonder dit vooraf te melden, artikelen (of onderdelen daarvan) uit haar assortiment te wijzigen of te verwijderen, ongeacht wat in reclame-materiaal staat en zonder dat hier een recht op levering of schadevergoeding aan kan worden ontleend.

 • Marskramer Nuenen doet haar uiterste best om u zo zorgvuldig en goed mogelijk van dienst te zijn. Voor alle artikelen geldt echter het principe “op=op” en “zolang de voorraad strekt” en dat geldt in het bijzonder ook voor aanbiedingen, al dan niet bestaande uit gecombineerde artikelen in reclamemateriaal. Zij kan tevens niet verplicht worden om voor artikelen of onderdelen daarvan ergens anders een nabestelling te doen.

Artikel 3 – Onze prijzen en betaalwijzen


 • Al onze prijzen luiden in Euro’s inclusief BTW maar exclusief de (wettelijk) verplichte eventuele verwijderingsbijdrage of andere al dan niet door de wet verplichte bijdragen en eventuele verzend-/ bezorgkosten.

 • Marskramer Nuenen heeft het recht haar verkoopprijzen te wijzigen, wanneer dit naar haar oordeel van toepassing is. Indien in een reclame-uiting door Marskramer Nuenen is opgegeven dat de prijzen gelden “zolang de voorraad strekt” (op=op principe) geldt dat voor de voorraad zoals die aanwezig is.

 • De prijs die u berekend wordt, is de prijs die in de kassacomputer van Marskramer Nuenen is opgenomen en via de barcode op het artikel wordt aangegeven op het kassascherm.

 • U kunt bij ons met de volgende mogelijkheden betalen: contant geld, pin betaling, Marskamer cadeaubon, Marskramer cadeaukaart, VVV Iris cheque, mits de geldigheidsduur hiervan niet verstreken is. VVV Iris cheques en Marskramer cadeaubonnen dient u voor het volledige bedrag te besteden.

 • Een door Marskramer Nuenen verstrekte tegoedbon verliest haar geldigheid na 30 dagen vanaf de datum van afgifte van de bon. Hierbij geldt dat de tegoedbon alleen inwisselbaar is bij Marskramer Nuenen en niet bij andere vestigingen van onze franchisegever de Marskramer bv. Tegoedbonnen kunnen niet voor contant geld ingewisseld worden. U dient hierbij het volledige bedrag te besteden. Een eventueel restbedrag krijgt u niet contant retour.

 • Kassabonnen met de vermelding betaalwijze “inname VVV Iris cheque", "inname Marskramer cadeaubon" en "inname overige bon” kunt u eveneens niet voor contant geld inwisselen.

 • Betalingen met een creditcard, evenals biljetten van €100, €200 en €500, worden niet geaccepteerd.

Artikel 4 – Ontstaan eigendom


 • Zolang het totaal verschuldigde bedrag van de overeenkomst niet of slechts gedeeltelijk is voldaan, blijven de geleverde artikelen eigendom van Marskramer Nuenen.

Artikel 5 - Reservering en bestelling met aanbetaling


 • Wanneer een artikel niet meer op voorraad blijkt te zijn, is het voor u mogelijk een schriftelijke reservering voor het betreffende artikel te laten maken. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Bij binnenkomst van het betreffende artikel wordt er telefonisch contact met u opgenomen, waaraan is voldaan na het inspreken van uw voicemail. U heeft vervolgens 14 dagen de tijd om het artikel op te halen.

 • In bijzondere gevallen is het mogelijk om (grote aantallen van) een artikel te bestellen. Marskramer Nuenen heeft het recht om bij een bestelling van boven de €100 een aanbetaling van 50% te vragen.

 • Wanneer u een artikelonderdeel van boven de € 5 bestelt, dient hiervoor een aanbetaling van 50% van het aankoopbedrag te worden voldaan.

 • Van elke aanbetaling wordt door Marskramer Nuenen hetzij een handgeschreven bon, hetzij een kassabon verstrekt, die het bewijs vormt van deze aanbetaling. Het aanbetaalde bedrag wordt slechts verrekend op vertoon van de betreffende bon, op het moment dat u het artikel afhaalt.

Artikel 6 – Bezorging


 • Als extra service heeft u de mogelijkheid om, door Marskramer Nuenen aangegeven artikelen, te laten bezorgen. Indien u van deze service gebruik maakt, bent u verplicht het gehele aankoopbedrag (eventueel inclusief bezorgkosten) vooraf volledig te voldoen.

 • Marskramer Nuenen doet uiteraard haar uiterste best om zo snel mogelijk te leveren. Indien de bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt u hiervan zo spoedig mogelijk bericht. Bij overschrijding van de overeengekomen bezorg datum, met meer dan 30 dagen, heeft u het recht de overeenkomst te ontbinden.

 • De aflevering vindt plaats op de begane grond van het door u opgegeven adres. De producten dient u zelf uit te pakken en indien nodig te monteren.

 • Marskramer Nuenen is gerechtigd in gedeelten uit te leveren. Eventuele extra kosten van nalevering worden door Marskramer Nuenen gedragen.

Artikel 7 - Ruilen en retouren


 • Wanneer u een artikel wilt ruilen of retourneren, is dit slechts mogelijk indien dit plaatsvindt binnen 30 dagen na aankoop. Het aankoopbedrag en de datum op de kassabon is hierbij bepalend. U dient hierbij in het bezit te zijn van:

  - De kassabon, zonder twijfel de juiste.
  - De oorspronkelijke, complete en onbeschadigde verpakking van het artikel.
  - Het ongebruikte en onbeschadigde artikel.

 • Gesealde artikelen worden alleen geruild, wanneer de verpakking ongeopend en/of onbeschadigd is.

 • Verbruiksartikelen zoals batterijen en gloeilampen zijn uitgesloten van garantie en kunnen dan ook niet geruild of geretourneerd worden.

 • Op maat gemaakte artikelen of artikelen die op speciale (na)bestelling zijn geleverd kunnen niet worden geruild of geretourneerd worden.

 • Bij retourneren van een product bepaald Marskramer Nuenen of u het geld retour ontvangt of een tegoedbon vertrekt.

Artikel 8 - Garantie


 • Marskramer Nuenen geeft op haar producten minimaal 1 jaar garantie. Door middel van het garantiebewijs van de producent dient u aan te tonen dat door de producent van het product u een langere periode wordt aangeboden. Voor garantie gelden de garantievoorwaarden zoals aangegeven op het garantiebewijs van het product.

 • U kunt bij elk filiaal van onze franchisegever de Marskramer bv in Nederland voor garantie terecht zulks met uitzondering van specifiek door Marskramer Nuenen ingekochte artikelen.

 • De garantietermijn vangt aan op het moment van aankoop. De originele kassabon dient als garantiebewijs. Zonder de originele kassabon heeft u geen recht op garantie.

 • Normale slijtage leidt niet tot aanspraak onder enige garantie, net zo min als normale veroudering zoals het verkleuren van kunststof producten. Bij gebruik dat in redelijkheid niet als “normaal gebruik” kan gelden, kan geen beroep op garantie worden gedaan.

 • U dient het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de artikelen u ter beschikking worden gesteld. Daarbij behoort u te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen, die u met Marskramer Nuenen bent overeengekomen. Eventuele gebreken dient u zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen twee maanden na ontdekking schriftelijk aan Marskramer Nuenen te melden. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Marskramer Nuenen in staat is adequaat te reageren. U dient Marskramer Nuenen in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

 • U kunt geen reparatie of vervanging eisen, indien dit onmogelijk is voor Marskramer Nuenen of niet van Marskramer Nuenen kan worden gevergd. Marskramer Nuenen heeft het recht om te beoordelen of het gebrek aan het artikel, door vervanging van een onderdeel, verholpen kan worden.

 • Marskramer Nuenen is niet verplicht tot het verlenen van garantie indien er sprake is van ondeskundig gebruik, wanneer consumentenproducten worden gebruikt voor professionele doeleinden of gebreken die ontstaan zijn door demontage. Garantie is tevens uitgesloten indien het artikel wordt doorverkocht aan derden. Wanneer tijdens onderzoek blijkt dat geprobeerd is het product te herstellen door derden, is elke vorm van garantie uitgesloten. De onderzoekskosten zijn in dat geval voor uw rekening.

 • Op artikelen die door breuk onbruikbaar zijn geworden, vervalt de garantie.

 • Indien een artikel binnen de garantietermijn wordt gerepareerd, blijft de oorspronkelijke garantietermijn in tact.

 • Bij een reparatie verleent Marskramer Nuenen drie maanden garantie op de uitgevoerde reparatie. U dient hierbij het reparatiebewijs te bewaren.

 • Op artikelen die op uw verzoek buiten de garantie worden gerepareerd, dient een aanbetaling van € 20,- plaats te vinden, bovenop de reparatiekosten.

 • Op reparaties aan artikelen met bliksem-, water-, brand- en/of vochtschade wordt geen garantie gegeven.

Artikel 9 - Aansprakelijkheid


 • Marskramer Nuenen is slechts aansprakelijk voor schade, die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen, respectievelijk ontstaan is door omstandigheden die op grond van dwingende rechtelijke regels voor haar rekening komen.

 • Marskramer Nuenen is niet aansprakelijk voor schade door ondeskundig of onveilig gebruik.

 • Indien u het in Nederland geleverde product van Marskramer Nuenen buiten Nederland gebruikt, bent u zelf ervoor verantwoordelijk dat het geleverde product voldoet aan de technische eisen of normen, die worden gesteld in wetten of andere dwingende bepalingen van het land waar het product wordt gebruikt.

 • Indien een van Marskramer Nuenen wordt doorverkocht aan derden, vervalt de aansprakelijkheid van Marskramer Nuenen voor het artikel.

 • Marskramer Nuenen is niet aansprakelijk voor ontvreemding van persoonlijke eigendommen binnen het filiaal.

 • Schade aan persoonlijke eigendommen door winkelmeubilair of materialen van Marskramer Nuenen in normale toestand kan Marskramer Nuenen niet aangerekend worden.

 • Indien u in de winkel schade toebrengt aan een artikel of het winkelmeubilair van Marskramer Nuenen, bent u voor de hierdoor ontstane schade aansprakelijk.

 • Marskramer Nuenen kan nooit worden gehouden tot vergoeding van meer of anders dan zaakschade, en zulks tot een maximum van €250,- per schadegeval.

Artikel 10 - Diefstal en veiligheid


 • Bij diefstal wordt altijd aangifte gedaan bij de politie.

 • Personen die zich schuldig maken aan diefstal of verstoring van de openbare orde, kunnen in overleg met de politie een winkelontzegging krijgen. Deze winkelontzegging is van toepassing op grond van art. 138 van het Wetboek van Strafrecht.

 • Marskramer Nuenen heeft de bevoegdheid om tassencontrole uit te voeren op een ieder die ons filiaal binnentreedt.

 • Marskramer Nuenen maakt gebruik van videocamera’s en waken over uw en onze eigendommen. De door de videocamera’s gemaakte beelden worden opgeslagen en gedurende enkele dagen/weken/maanden bewaard, waarna ze automatisch worden gewist. Op videobeelden met daarop onrechtmatig gedrag heeft Marskramer Nuenen het recht deze ter beschikking te stellen aan politie en/of justitie.

Artikel 11 – Overige bepalingen


 • Huisdieren zijn niet toegestaan.

 • Winkelen met een winkelmandje is verplicht.

 • Bezoekers dienen te allen tijde aanwijzingen van het winkelpersoneel op te volgen.

 • Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze AV, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

 • Marskramer Nuenen heeft te allen tijde het recht deze AV te wijzigen. Mocht het in de loop van de tijd noodzakelijk zijn om deze te wijzigen, aan te passen of te actualiseren, dan zal Marskramer Nuenen deze wijzigingen en/of aanvullingen kenbaar maken. De wijzigingen en/of aanvullingen zijn na het bekendmaken daarvan onmiddellijk geldig op alle koopovereenkomsten, die vanaf de dag na bekendmaking tot stand komen.

 • Op alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van, of voortvloeien uit de overeenkomsten en hetgeen daarmede samenhangt tussen u en Marskramer Nuenen, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

 • Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige overeenkomst, dan wel van toekomstige overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht in overeenstemming met het Reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut of, indien Marskramer Nuenen daarvoor kiest, de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van u of Marskramer Nuenen. De procedure zal worden gevoerd in de Nederlandse taal.

 • Alle rechten zijn voorbehouden aan Marskramer Nuenen.

 • De Nederlandse tekst van deze AV prevaleert boven vertalingen daarvan.

S
COOKIES INFORMATIE
Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren. Bekijkt u voor meer informatie ons Privacy beleid. ×